De rechten van patiënten, met betrekking tot hun zorg, zijn in België wettelijk vastgelegd sinds 2002. Deze reglementering bevordert het vertrouwen in en de kwaliteit van de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Onze zorgverleners hebben echter ook een aantal verwachtingen. Om de best mogelijke medische zorg te krijgen, is het immers ook nodig dat jij je als patiënt ook aan enkele afspraken houdt. Geef zorgverleners alle nodige en gevraagde informatie, kom je afspraken na en volg hun advies (medicatie, dieet, gezondheidstips…) op. Een goede zorgrelatie begint met open communicatie, respect en vertrouwen.

Voor meer informatie over de rechten en plichten van de patiënt kan je terecht bij de ombudsdienst of kan je de brochure "Wet rechten van de patiënt" - in een goede relatie weet je wat je aan elkaar hebt raadplegen. Meer informatie vind je ook op patientrights.be.

Rechten van de patiënt

Je hebt recht op kwalitatief hoogstaande zorg, rekening houdend met de medische kennis en technologie. Dit gebeurt altijd respectvol. Sociale klasse, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging mogen hierbij geen rol spelen. Ook pijnbestrijding maakt deel uit van een kwaliteitsvolle zorg


Je bent vrij in de keuze van de zorgverlener. Je kan je op elk moment richten tot iemand anders of een ” second opinion of tweede advies ” vragen. Elke zorgverlener heeft ook het recht om jou als patiënt te weigeren, behalve in geval van nood.


De zorgverlener moet jou op een duidelijke manier de nodige info meedelen over jouw gezondheidstoestand. Aarzel niet om vragen te stellen indien iets niet duidelijk is. De zorgverlener dient ook de wens om niet geïnformeerd te worden te respecteren, tenzij hij van oordeel is dat dit een ernstige bedreiging vormt voor je gezondheid of die van anderen.


Vooraleer een behandeling opgestart wordt, moet de zorgverlener je voldoende informeren, zodat je in alle vrijheid een goed geïnformeerde beslissing kan nemen.


Je kan ook vragen om je dossier in te kijken of een afschrift van (een deel van) jouw dossier te ontvangen. Patiëntendossier


Tijdens jouw behandeling zijn enkel die personen aanwezig, die op professioneel vlak nodig zijn. Informatie in verband met je gezondheid wordt niet aan derden meegedeeld, tenzij je hiervoor toestemming geeft.


Als je niet tevreden bent of klachten hebt over een zorgverlener kan je terecht bij de ombudsdienst van MCH.

Plichten van de patiënt

Je moet je correct identificeren aan de hand van je identiteitskaart of een ander wettelijk en geldig legitimatiebewijs. Dit wordt gevraagd om misbruik te voorkomen en er voor te zorgen dat de gegevens correct in het medisch dossier vastgelegd worden.


Wij verwachten dat je de juiste en volledige informatie geeft over je gezondheidstoestand en medicatiegebruik. Je hebt ook de plicht om mee te werken aan de behandeling waarmee je ingestemd hebt en adviezen van de arts goed op te volgen.


Indien je gebruik maakt van onze medische diensten ben je ook verantwoordelijk voor de betaling van de kosten hiervan. In geval van financiële problemen neem je best contact op met onze dienst facturatie


Wij verwachten van jou dat je geen beschadiging toebrengt aan onze infrastructuur en materialen.


Wederzijds respect vormt de basis voor goede contacten tussen zorgverleners en patiënten.
“ Respectvol met elkaar omgaan, daar wordt iedereen beter van."