Lab Online

Om u te contacteren bij vragen of onduidelijkheden.

Telefoonnummer waarop we jou kunnen bereiken buiten de openingsuren van de praktijk voor het doorgeven van dringende resultaten.

Hier wordt uw wachtwoord naartoe verzonden. Geen algemene emailadressen type info@....

Barcodescanner

We voorzien 1 scanner per consultatieruimte, deze is niet persoonsgebonden.

Ik wil aan de slag met Lab Online en wens een bezoek in mijn praktijk voor meer uitleg. Voor nieuwe Lab Online-gebruikers wordt dit aanbevolen.

De dienst communicatie belt jou op om een afspraak in te plannen.

Is er verder informatie die je met ons wil delen? Let op, toegang tot Lab Online is enkel voor artsen en medewerkers van hun praktijk.

Indien u deel uitmaakt van een groepspraktijk, gelieve dit document door alle leden te laten ondertekenen als bevestiging dat laboresultaten binnen de groep gedeeld mogen worden.

Artikel 1: Inhoud van de overeenkomst
Via de website https://labonline.medischcentrumhuisartsen.be biedt het labo de arts de mogelijkheid elektronisch toegang te krijgen tot de laboratoriumresultaten van zijn/haar patiënten, voor zover de arts de aanvrager was van deze onderzoeken of de aanvrager of patiënt expliciet gevraagd heeft de arts een kopie van de resultaten te bezorgen. Het labo maakt hiervoor gebruik van de softwaretoepassing ‘Labonline’, dat eigendom is van Moonchase BVBA en waarvoor het labo de nodige gebruikerslicenties heeft verkregen.
Artikel 2: Toegang tot de toepassing
De arts krijgt toegang tot de website en Labonline via een unieke gebruikersnaam - toegekend door het labo - en een paswoord. De arts verbindt zich ertoe deze toegangsgegevens niet aan derden mee te delen, zelfs niet mondeling. Wanneer de arts tot een groepspraktijk behoort zal aan elke arts een eigen gebruikersnaam en paswoord toegekend worden. Via een afzonderlijke overeenkomst kan een arts van een groepspraktijk andere artsen van dezelfde groepspraktijk toegang verschaffen tot de laboratoriumresultaten van zijn/haar patiënten, mits er een overeenkomst bestaat tussen de patiënt en de groepspraktijk die de toegang tot het medisch dossier regelt. Deze toegang heeft steeds betrekking op de volledige historiek van de patiënten van deze arts. Het is de verantwoordelijkheid van de arts in een groepspraktijk om elke verandering van interne organisatie aan het labo mee te delen (labo@mchinfo.be – 016/310 170).
Het labo tracht steeds een veilige en doeltreffende toegang tot de website en werking van de toepassing na te streven, maar kan evenwel niet garanderen dat het systeem steeds efficiënt en optimaal zal functioneren. De arts doet volledig afstand van elk verhaal tegen het labo in dit verband.
Artikel 3: Gebruik van de toepassing
De laboratoriumresultaten van de patiënten die via Labonline beschikbaar gesteld worden, kunnen ook resultaten bevatten die nog niet gevalideerd zijn door een klinisch bioloog. Deze resultaten staan tussen haakjes. De arts is er zich van bewust dat dergelijke aanvragen, inclusief de reeds gevalideerde resultaten, met de grootste omzichtigheid moeten behandeld worden, aangezien het volledige rapport nog niet definitief is. De arts verbindt er zich dan ook toe dergelijke gegevens niet af te drukken of aan een derde te geven en is zelf verantwoordelijk voor de interpretatie ervan. Het labo kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor therapeutische acties die ondernomen worden op basis van aanvragen die resultaten bevatten die nog niet gevalideerd zijn door een klinisch bioloog.
Artikel 4: Vertrouwelijkheid
De arts zal de verkregen informatie uitsluitend aanwenden in het kader van de medische opvolging en behandeling van zijn/haar patiënten. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk uitgesloten. De arts zal hierbij alle wettelijke en deontologische regels inzake geheimhoudingsplicht en recht op privacy naleven.
Elke raadpleging van laboratoriumresultaten door de arts, via dit elektronisch systeem, wordt door het labo automatisch geregistreerd en bijgehouden.
Elk verdacht incident dient onmiddellijk te worden gemeld aan de informaticaverantwoordelijke van MCH (Tel. 016/310 174).
Artikel 5: Bescherming van de privacy
De, in het kader van deze overeenkomst, door de arts meegedeelde en van hem/haar verkregen persoonsgegevens (identificatiegegevens, contactgegevens, …) worden door het labo verwerkt in overeenstemming met de wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming).
De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van het gebruik van Labonline.
In geen geval worden andere persoonsgegevens verwerkt dan deze noodzakelijk in het kader van deze overeenkomst. De persoonsgegevens worden bovendien in geen geval gebruikt of doorgegeven voor direct marketing of profilering. De arts heeft het recht kennis te verkrijgen van de hem/haar betreffende persoonsgegevens die worden verwerkt, de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens verwerkt worden en de ontvangers aan wie deze gegevens worden verstrekt. Hiervoor dient de arts een verzoek in te dienen bij de laboratoriumdirecteur.
Indien blijkt dat onjuiste, onvolledige of niet terzake dienende gegevens die op hem betrekking hebben verwerkt worden, heeft de arts het recht hiervan kosteloos verbetering of verwijdering te vragen.
Artikel 6: Duur van de overeenkomst
Deze overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan te allen tijde door elke partij worden beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving.
Het is de verantwoordelijkheid van de arts om een wijziging van praktijk of stopzetting aan het labo mee te delen (labo@mchinfo.be – 016/310 170).
Deze overeenkomst vervangt elke eventuele vorige overeenkomst of afspraak tussen de partijen betreffende het elektronisch consulteren van laboratoriumresultaten.
Artikel 7: Varia
Deze overeenkomst is onderworpen aan, en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met, het Belgisch recht. De partijen aanvaarden de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.