• Al onze rekeningen zijn betaalbaar aan MCH, zonder korting, uiterlijk 1 maand na verzenddatum en bij voorkeur aan de hand van de gestructureerde mededeling.
  • In geval van niet of niet-tijdige betaling van de rekening op de vervaldag zal zonder ingebrekestelling en van rechtswege op het verschuldigd bedrag een verhogingsbeding toegepast worden van 15% met een minimum van 50 euro. Op het aldus verhoogd bedrag worden intresten aangerekend ten bedrage van 1% per maand.
  • De schuldenaar is tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten - zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke - waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15 euro. Bij ontbreken van betaling na aanmaning wordt het dossier overgemaakt aan een gespecialiseerde derde die zal instaan voor de verdere inning van het openstaand saldo.
  • MCH behoudt zich het recht om eventuele additionele kosten aan te rekenen.