1. Al onze rekeningen zijn betaalbaar aan MCH, zonder korting, uiterlijk 1 maand na verzenddatum en bij voorkeur aan de hand van de gestructureerde mededeling.
  2. In geval van niet of niet-tijdige betaling van de rekening op de vervaldag zal een ingebrekestelling opgemaakt worden.
  3. Volgend op deze ingebrekestelling zullen een verhogingsbeding en interesten toegepast worden in navolging van de wet van 2 augustus 2002.
  4. De schuldenaar is tevens gehouden tot betaling van alle incassokosten – zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke – waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven.
  5. Bij ontbreken van betaling na aanmaning wordt het dossier onverwijld overgemaakt aan een gespecialiseerde derde die zal instaan voor de verdere inning van het openstaand saldo.